Management kvality a životního prostředí

TELS CARGO deklaruje svou vůli rozvíjet a zlepšovat stávající systém řízení, který splňuje požadavky mezinárodních standardů.

Systém environmentálního managementu, který odpovídá požadavkům ISO 14001-2015, byl integrován do systému managementu kvality TELS CARGO.

Každoročně potvrzujeme soulad systémů managementu kvality a environmentálního managementu s požadavky mezinárodních norem při provádění kontrolních auditů partnerskými auditory mezinárodní sítě IQNet.

Kontrolní audit potvrdil shodu systému managementu kvality TELS s požadavky ISO 9001:2015.

Systém environmentálního managementu TELS CARGO

Vedení TELS CARGO od svého vzniku prohlašuje, že musíme být odpovědní nejen za kvalitu služeb poskytovaných našim zákazníkům, ale také za dopad naší činnosti na životní prostředí a společnost.

Vytvoření a udržování systému environmentálního managementu ve společnosti TELS CARGO je dalším důkazem toho, že přijímáme další závazky vůči společnosti a snažíme se přispívat k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji.

Hlavní cíle v oblasti environmentálního managementu TELS CARGO:

  • snižování emisí škodlivých látek do ovzduší, s čímž počítá náš další rozvoj vlastního vozového parku splňujícího moderní normy EURO V;
  • vytvoření systému pro hodnocení rizik a předcházení případným mimořádným událostem, které mohou nastat při přepravě zboží, včetně přepravy nebezpečného zboží ;
  • informování našich partnerů o dostupnosti systému environmentálního managementu a požadavcích, které TELS CARGO klade na dodavatele;
  • zvyšování úrovně environmentálního vzdělávání svých zaměstnanců.