Zásady ochrany osobních údajů

Polityka prywatności TELS CARGO

Při výkonu své činnosti společnost TELS CARGO CZ spol. s r.o., IČ: 28182499 DIČ: CZ28182499, registrační adresa: ul. Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5, Jinonice, Česká Republika (dále – TELS CARGO), email: telscargo@telscargo.cz, shromažďuje a zpracovává osobní údaje a dbá na soukromí každé osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. Zásady ochrany osobních údajů TELS CARGO (dále jen Zásady ochrany osobních údajů) definují postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů Uživatelů, které může společnost TELS CARGO obdržet, když Návštěvníci používají firemní webové stránky www.telscargo.cz ( dále jen web).

TELS CARGO zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky právních aktů České republiky a Evropské unie, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen - GDPR). Společnost TELS CARGO, respektující soukromí každého člověka a ochranu osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů a dalších zpracovávaných informací.

V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí Uživatel Stránku přestat používat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na web. Stránka nekontroluje a nenese odpovědnost za stránky třetích stran, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím odkazů dostupných na stránce.

TELS CARGO neověřuje správnost osobních údajů poskytnutých Uživatelem webových stránek www.telscargo.cz

1. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou definovány jako jakékoli informace o jednotlivci, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci této osoby. Například: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pozice, obrázek a další informace.

Stránka také shromažďuje a zpracovává anonymizované údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb. Výše uvedené údaje níže v textu Zásad spojuje obecný pojem „Osobní údaje“.

2. KDY PLATÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí při poskytování osobních údajů na stránkách www.telscargo.cz, při poskytování osobních údajů klientů, dodavatelů, prodávajících a/nebo jejich zástupců za účelem uzavírání a plnění smluv, udržování obchodních vztahů, upřesňování údajů požadavek/objednávka, registrace na marketingové akce, informování Uživatele zasíláním e-mailů (včetně o nových řešeních a službách, speciálních nabídkách a firemních akcích), jakož i při telefonické komunikaci s TELS CARGO.

3. CO JE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jakákoli akce (operace) prováděná s osobními údaji nebo s nimi, včetně shromažďování, zaznamenávání, ukládání, úpravy, poskytování přístupu, žádosti, přenosu atd.

4. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE TELS CARGO SBÍRÁ A ZPRACOVÁVÁ A K JAKÝM ÚČELŮM?

Tato část Zásad ochrany osobních údajů poskytuje informace o typu osobních údajů zpracovávaných společností TELS CARGO a jejích účelech.

TELS CARGO zpracovává osobní údaje Uživatele pouze v případě, že je vyplní a/nebo odešle Uživatel samostatně prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na webových stránkách www.telscargo.cz. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo odesláním svých osobních údajů společnosti TELS CARGO uživatel souhlasí s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Společnost TELS CARGO zpracovává anonymizované údaje o Uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno ukládání cookies a používání technologie JavaScript).

4.1. PŘÍMÝ MARKETING

Přímý marketing prováděný společností TELS CARGO se skládá z:

• novinky, obchodní nabídky a recenze e-mailem;
• novinky, obchodní nabídky a telefonické průzkumy;

Právním základem zpracování osobních údajů je udělený souhlas danou osobou se zpracováním jejích osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo oprávněného zájmu Společnosti. Fyzická osoba poskytuje a zpracovává pro účely přímého marketingu tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti, pozice. Pro účely přímého marketingu mohou být shromážděné osobní údaje zpracovávány po dobu 2 (dvou) let od udělení souhlasu.

Souhlasící osoba má vždy právo se kdykoli odhlásit z odběru všech nabídek přímého marketingu nebo jejich části. Z nabídek přímého marketingu se můžete odhlásit zasláním e-mailu na telscargo@telscargo.cz. Odmítnutí nabídek přímého marketingu nemá žádné negativní důsledky, ale související nabídky, novinky nebo jiné informace přímého marketingu již nebudou v budoucnu poskytovány.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování a výsledky osobních údajů již provedené před odvoláním souhlasu nebo vyjádřením nesouhlasu s přímým marketingem. Anonymizovaná data Uživatelů, shromážděná pomocí internetových statistických služeb, slouží ke shromažďování informací o akcích Uživatelů na stránkách, zlepšování kvality stránek a jejich obsahu.

4.2. ZOBRAZENÍ DOTAZŮ (STÍŽNOSTI, NÁMĚTY, APOD.)

Jakékoli návrhy, nápady, dotazy, stížnosti, recenze a další požadavky můžete podávat na webových stránkách TELS CARGO www.telscargo.сz. Pro účely zaslaných návrhů, nápadů, dotazů, stížností, recenzí jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa. Za tímto účelem jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány během zpracování žádosti.

4.3. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ KLIENTŮ, DODAVATELŮ, PRODEJCŮ A/NEBO JEJICH ZÁSTUPCŮ

TELS CARGO zpracovává osobní údaje zákazníků, dodavatelů, prodejců a/nebo jejich zástupců za účelem udržování obchodních vztahů, uzavírání a plnění smluv. Pro tyto účely jsou osobní údaje zpracovávány pro uzavírání a plnění smluv na základě oprávněných zájmů společnosti TELS CARGO a jejích zákazníků, prodejců a dodavatelů.

Osobní údaje zpracovávané pro tento účel: jméno, příjmení, místo výkonu práce, pozice, telefonní číslo, emailová adresa. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od data shromáždění údajů. Doba trvání se prodlužuje o dalších 5 let, pokud obchodní vztah s určenými zákazníky, dodavateli nebo prodejci pokračuje.

5. KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY?

TELS CARGO může předávat osobní údaje:


• správci osobních údajů jednající jménem TELS CARGO: společnosti poskytující služby v oblasti informačních technologií; dalším zpracovatelům osobních údajů, se kterými TELS CARGO uzavírá smlouvy o zpracování osobních údajů;
• příjemci údajů: partneři TELS CARGO, se kterými jsou poskytovány služby, je-li to nezbytné pro řádné poskytování služeb subjektům údajů, pro reakci na jejich požadavky nebo v souvislosti s organizační strukturou; třetím osobám v případech stanovených a v mezích stanovených právními úkony.

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Jako subjekt údajů máte následující práva:
• vědět o zpracování vašich osobních údajů;
• pro přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme;
• požadovat opravu jakýchkoli nesprávných, nepřesných nebo neúplných údajů;
• vyžadovat omezení činností zpracování údajů;
• právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů založeno na oprávněném zájmu;
• požadovat výmaz osobních údajů (pokud svůj souhlas odvoláte);
• právo na přenositelnost údajů;
• svůj souhlas kdykoli odvolat (při zpracování osobních údajů na základě souhlasu);
• právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.uoou.gov.cz.

Pokud máte v úmyslu uplatnit svá práva, kontaktujte prosím TELS CARGO e-mailem na telscargo@telscargo.cz s upřesněním vašeho konkrétního požadavku. Upozorňujeme, že při uplatňování svých práv musíte řádně ověřit svou totožnost. Svou totožnost můžete potvrdit podpisem kvalifikovaného elektronického nebo mobilního podpisu nebo předložením identifikačního dokumentu (originál nebo notářsky ověřená kopie) spolu s přihláškou.

TELS CARGO vaši žádost zpracuje a poskytne informace zdarma do jednoho měsíce. Pokud jsou žádosti, které podáte, zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména kvůli jejich opakujícímu se obsahu, vyhrazuje si společnost TELS CARGO právo účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí informací, oznámení nebo úkonů, které požadujete, nebo odmítnout poskytnout je, jednat na požádání.

Pokud se domníváte, že společnost TELS CARGO nezpracovává vaše osobní údaje řádně nebo vůbec neuplatňuje či neuplatňuje vaše práva, kontaktujte prosím v první řadě společnost TELS CARGO a společnost TELS CARGO bude ochotna s vámi problémy vyřešit. Pokud nejste spokojeni s odpovědí společnosti TELS CARGO, máte rovněž právo obrátit se na národní dozorový úřad pro ochranu osobních údajů, o kterém veškeré informace naleznete na webových stránkách www.uoou.gov.cz.

7. JAKÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI?

Přijímáte plnou odpovědnost za správnost a přesnost osobních údajů, které poskytujete. Pokud se jakékoli osobní údaje nebo jiné relevantní informace, které jste poskytli, změní, musíte okamžitě opravit osobní údaje nebo jiné relevantní informace, které jste poskytli.

8. JAKÁ PRÁVA MÁ TELS CARGO?

Pokud má TELS CARGO pochybnosti o přesnosti poskytnutých osobních údajů nebo jiných relevantních informací, má právo požadovat opravu a/nebo doplnění údajů nebo souvisejících informací.

9. KAM SE JÍT, KDYŽ MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY?

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů kontaktujte společnost TELS CARGO e-mailem na telscargo@telscargo.cz.