Udržitelnost a CSR

V září 2015 světoví lídři přijali cíle OSN pro udržitelný rozvoj (SDGs, také známé jako globální cíle OSN). Odpovědnost přijmout spolupráci a inovovat za účelem vytvoření světa bez chudoby, zdravější planety a spravedlivé, mírové společnosti do roku 2030 musí být sdílena globálně.

Jsme velká dopravní společnost a chápeme, že rozvoj společnosti, průmyslový rozvoj a ekonomický růst země nejsou možné bez dlouhodobého přispění společnosti k dosahování cílů udržitelného rozvoje. TELS CARGO tedy bere v úvahu nejlepší mezinárodní dobré postupy udržitelného rozvoje a uvádí je do podnikání.

Politika udržitelného rozvoje je jedním ze strategických směrů společnosti od roku 2017. Je založena na poslání společnosti a firemních hodnotách a také na 10 principech UN Global Compact a UN Sustainable Development Goals.


Během sledovaného období společnost přispěla k udržitelnému rozvoji:

 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a rozšíření dopravní geografie.
 • Ochrana zaměstnanců a vytváření bezpečného pracovního prostředí během COVID-19.
 • Vytváření nových pracovních míst a najímání zaměstnanců bez zkušeností.
 • Rozvoj ekologických iniciativ zavedením EDI.
 • Zvyšování úrovně profesionality v dopravě mezi našimi klienty a zákazníky.
 • Vedení a realizace interních a externích sociálních programů.
 • Podpora genderové vyváženosti ve vedení – 50 % žen na manažerské úrovni.
 • Zvyšování zdravotního, bezpečnostního a ekologického povědomí všech zaměstnanců společnosti.

V rámci našeho trvale udržitelného rozvoje společnost nadále pracuje v následujících oblastech:

 • Obchodní etika
 • Klienti a partneři
 • Společenská odpovědnost
 • Ochrana personálu a práce
 • Ekologie a životní prostředí